مراسم اغازسال تحصیلی ۹۸،۹۹ با حضور مدیریت داخلی مدرسه دردارالقران حرم مطهررضوی برگزار شد.

مراسم اغازسال تحصیلی ۹۸،۹۹ با حضور مدیریت داخلی مدرسه دردارالقران حرم مطهررضوی برگزار شد.

جوابی بنویسید