جلسه روایت گری و بیان خاطرات هشت سال دفاع مقدس با حضور استاد صادقی سرایانی(شهید زنده وجانباز دفاع مقدس)…

جلسه روایت گری و بیان خاطرات هشت سال دفاع مقدس با حضور استاد صادقی سرایانی(شهید زنده وجانباز دفاع مقدس)…

جوابی بنویسید