جزء خوانی قرآن کریم

جزء خوانی قرآن کریم

مراسم جزء خوانی قرآن کریم هر روز عصر مد صحن مدرسه علمیه امام محمد باقر برگزار میشود…

جوابی بنویسید