برگزاری نمایشگاه کتاب در مدرسه علمیه امام محمد باقر علیه السلام ب همت واحد پژوهش…

برگزاری نمایشگاه کتاب در مدرسه علمیه امام محمد باقر علیه السلام ب همت واحد پژوهش…

نمایشگاه کتاب ب همت واحد پژوهش مدرسه از اوایل آغاز مدرسه در صحن این مدرسه برگزار شد

این نمایشگاه با استقبال گرم طلاب همراه بوده و طلاب استقبال خوبی از این نمایشگاه داشتند

جوابی بنویسید